About Us

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Taýşan Senagat Ösüş Topary, amatly dag we deňiz gatnawy bilen ajaýyp Dag Taýyň eteginde ýerleşýär.Demirgazykda Týanjinin porty, günortada Şanhaý porty, gündogarda Çingdao porty we Pekin-Şanhaý ýokary tizlikli demir ýol, Pekin-Şanhaý ýokary tizlikli we Pekin-Fuzhou ýokary tizligi bilen kesişýär.Esasy serhetaşa elektron söwda platformalaryna we güýçli ýerli logistika paýlaýyş önümçiligine daýanmak bilen bu topar önümçiligi, gaýtadan işlemegi, satuwy we logistikany häzirki zaman giňişleýin kärhana birleşdirýän köp pudakly senagat toparyny döretdi.
1. Şäher gurluşygy, mugt nusgalar, çalt eltip bermek, eltip bermezden ozal barlamak, BV synagy üçin ýokary hilli geotehniki önümlerimize goşant goşýarys
2. Adamlaryň saglygynyň abadançylygyna çalyşýarys we önüm öndürmek üçin wy consciencedany ulanýarys.Lukmançylyk enjamlarymyz esasy hassahanalara we sebitlere uly goldaw berdi we epidemiýa döwründe dürli sebitlere 300-den gowrak mugt lukmançylyk düşek seriýasyny iberdik.
3.PPGI polat rulonlary biziň esasy önümlerimizdir we bu işe 2009-njy ýyldan başlap başladyk, Italiýadan ilkinji synp önümçilik enjamlarymyz bar we el bilen işlenende we eltip bermezden ozal, haýsydyr bir pes hilli önüm bar bolsa, elmydama barlaýarys. derrew çalşylýar.

company

Önümimiz

Galvanizli, Aluzinc, reňkli örtükli galvanizli rulon, reňkli örtükli Aluzinc rulony bilen görkezilen polat rulony gaýtadan işlemek pudagy;Esasan mahabat pudagynda, gurluşyk pudagynda, durmuş enjamlary senagatynda, elektrik enjamlary senagatynda, mebel senagatynda we ş.m. ulanylýar.
Geogrid, geotextile, birleşdirilen geomembrana, geocell bilen görkezilen geomaterial önümlerini öndürmek;Esasan her dürli awtoulag ýollarynda, demir ýollarda, howa menzilinde ýol berkitmelerini berkitmek üçin ulanylýar;Uly awtoulag duralgasynyň we duralga ýük howlusynyň hemişelik podşipnik binýady güýçlendirilýär;Magdançylyk, tuneli berkitmek we beýleki in engineeringenerçilik taslamalary.
Lukmançylyk enjamlary önümleri elektrik toplumlaýyn iş stoly, elektrik toplumlaýyn eltiş stoly, lukmançylyk düşek seriýasy, LED kölegesiz lampa, lukmançylyk nosilkasy we lukmançylyk şkafy bilen görkezilýär.

Şahadatnamamyz

Kompaniýanyň ähli önümleri ajaýyp hil we hil hyzmaty bilen CE ISO 9001: 2015 şahadatnamasyny aldy, ylmy ösüşiň we durnukly ösüşiň strategiki syýasatyna eýerýär we içerki we halkara ösen kärhanalar bilen işjeň aragatnaşyk saklaýar we gepleşik geçirýär, elmydama biziň üpjün etmegimizi üpjün edýär. önümler öňdebaryjy derejäni saklaýarlar.Hemişe bolşy ýaly “Taýms” gazetiniň tizligi bilen ýüzbe-ýüz bolarys, öňe geçeris, saparyňyza we ýolbeletiňize mähirli garşy alarys.