Rehabilitation and Medical Equipment

önüm

 • Y08A Ophthalmic operating bed

  Y08A Oftalmiki operasiýa düşegi

  Elektrik operasiýa stolunyň ET seriýasy operasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

  Ajaýyp giň stol, uzyn terjime aralygy.

  Mikro duýgur kontrolleýjini ulanyp, iş stolunyň bu tapgyry, tutuş iş stolunyň öňünden kesgitlenen hereketlerini amatly ýerine ýetirip biler, baş plastinkany, arka tagtany, oturgyç tagtasyny, oturgyç tagtasyny we dürli deslapky duruşlary we burçlary sazlamak üçin ulanylyp bilner. şol bir wagtyň özünde, iş stolunyň bu tapgyry ýokary derejede awtomatlaşdyryş, pes ses we ýokary ygtybarlylyga eýe.

  Esasy komponentler import edilýän komponentleri ulanýarlar, iň amatly iş tablisasydyr.

 • Y08A Ent/Cosmetic Surgery bed

  Y08A Ent / kosmetiki hirurgiýa düşegi

  Bu “Elektro-Gidrawlik” operasiýa stoly, hassahananyň operasiýa otagynda kelle, boýun, döş, perine we el-aýak operasiýasy, akuşerçilik we ginekologiýa, oftalmologiýa, ortopediki hirurgiýa üçin ýörite ýasalýar.Iki gatly import edilýän akril planşet rentgen bar.Aýak plastinkasy 90 ° alyp biler we söküp biler, bu urologiki operasiýa üçin örän amatly.Göçürmek, peseltmek, gapdal egilmek, trendelenburg we tersine trendelenburg, yza we öňe hereketler hereketlendirijiler tarapyndan hereketlendirilýär.

 • Manual integrated simple operating bed

  El bilen integrirlenen ýönekeý iş ýatagy

  Önümler kelle, boýun, döş we garyn, perineý we el-aýak, akuşerçilik we ginekologiýa, oftalmologiýa, gulak, burun we bokurdak, ortopediýa we hassahananyň operasiýa otaglarynda beýleki amallar üçin ulanylýar.

  Onda giňişleýin köp funksiýaly, ýeňil we çeýe, amaly we arzan aýratynlyklary bar.

  Esasy örtük we dik gapak poslamaýan polatdyr.

  Belentlik nebit nasosynyň gidrawlik ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.Düzediş baş bölümiň gapdalynda dolandyrylýar.

  Gidrawlik düşek iki gatly (rentgen we surata düşmek üçin amatly) we bölünen aýak tagtalary (sökülip bilinýän we bukulýan we urologiýa, urologiýa operasiýasy üçin amatly).

  Örtülen we düýbi poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • Y09A electric comprehensive operating table imported configuration

  Y09A elektrik toplumlaýyn iş stoly import edilen konfigurasiýa

  Daşary ýurtdan getirilýän hereketlendiriji itek (LINAK)

  Motoryň uzynlygyna terjimesi ≥400mm

  C-arm X kamerasy bilen ulanyp bolýar

  Meýletin ýat gubka düşegi

  Y091A import edilýän motor ulgamyndan, dolandyryş ulgamyndan, goşmaça rentgen stolundan we bazadan durýar. Bularyň hemmesi poslamaýan polatdan ýasalýar we binanyň lukmanyň aýaklarynyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin bazasy şekilli.Esasy ýeri ýokary derejeli kompozit materiallardan ýasalýar. Bu hassahananyň häsiýetli iş gurşawy üçin has amatlydyr.Krowatyň üstüni 400 mm uzynlykda süýşürip bolýar.Platformanyň aşagynda ölen burç ýok, düşek poliuretan köpükden ýasalýar.

 • Model Y08A electric comprehensive operating table

  Model Y08A elektrik toplumlaýyn iş stoly

  Içerki ýokary hilli hereketlendiriji itek (goşmaça import)

  Elektrik uzynlygyna terjime ≥400mm

  C golly rentgen enjamy bilen ulanylyp bilner

  Y08A Torak, garyn operasiýasy, beýni operasiýasy, oftalmologiýa, EAR, burun we bokurdak, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa, ortopediýa we ş.m. üçin elektrik toplumlaýyn iş stoly.

 • Y09B Electric Integrated Operating Table (electro-hydraulic)

  Y09B Elektrik toplumlaýyn iş stoly (elektro-gidrawlik)

  Giriş gidrawlik ulgamy

  Oftalmologiýa üçin gulp wyklýuçateliniň nädogry ulanylmagy bilen mikrokompýuter, ultra pes pozisiýa (iň azyndan 550mm) dizaýn edilen beýni operasiýasy, lukmanlar gursak köprüsi bilen enjamlaşdyrylan operasiýa oturyp bilerler.

  Tablisa perspektiwany öl burçdan öň we soň dikligine süýşürip biler we ähli c-gol suratlaryny amala aşyrmak üçin dikligine 2300mm hereket edip biler.

  Mesa bäş bölege bölünýär: baş tagta, egin tagtasy, arka tagtasy, oturgyç, aýak tagtasy.Stol düşürip bilýän rentgen materialyndan ýasalyp bilner.

  Stol öt haltasyna we böwrek operasiýasyna amatly bolar ýaly, egin we arka birleşdirilen egilmek düwmeleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Garnituralar we gollanma relsleri poslamaýan polatdan (poslama garşy) ýasalýar.

 • Y09B Electric comprehensive Operating table (imported configuration)

  Y09B Elektrik giňişleýin iş stoly (import edilýän konfigurasiýa)

  Operasiýa stolunyň göteriş beýikligi, lukmançylyk işgärleriniň işlemegine amatly we hassahananyň dürli bölümleriniň dürli zerurlyklaryny, esasanam umumy hirurgiýa, ortopediki çekiş, döş, garyn operasiýasy üçin kesgitlenen çäkde özbaşdak düzedilip bilner. , oftalmologiýa, otolaringologiýa, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa we beýleki amallar.

  Işleýiş stoly we pad çarçuwanyň gurluşy bilen kesgitlenendir, ulanylanda pad süýşmez we aňsat arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin pad aýrylyp bilner.

 • Y09B Electric comprehensive Operating table (electro-hydraulic)

  Y09B Elektrik giňişleýin iş stoly (elektro-gidrawlik)

  YO9B elektro-gidrawlik gurluşy, elektrik üpjünçiligi;Gidrawlik ulgam, import edilýän bölekleri, import edilýän motor we solenoid klapany, durnukly öndürijiligi kabul edýär.

  Işleýiş tablisasy simli mikro-sensor gözegçisini kabul edýär.Sütüniň we esasy gapagyň hemmesi 304 ýokary hilli poslamaýan polatdan, kislota, aşgar, poslama garşy, arassalamak aňsat, çydamly.Goşundy gurnamasy aýrylýar, Taýwanyň poslamaýan polatdan ýasalan gurluşy, ulanmak aňsat, howpsuz we durnukly!

  Enjam torak, garyn operasiýasy, beýni operasiýasy, oftalmologiýa, otorinolaringologiýa, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa, ortopediýa we ş.m. giňişleýin işlemek üçin ulanylýar.

 • KDC-Y Comprehensive obstetric table

  KDC-Y Giňişleýin akuşerçilik stoly

  KDC-Y elektrik lýuks ginekologiki iş stoly, bazaryň islegine görä kompaniýamyzdyr, ginekologiki gowşuryş, ginekologiki amal, diagnoz we synag, şol sanda gyssagly kömek, c bölümi we beýleki lukmançylyk funksiýalary bilen daşary ýurt ösen tehnologiýa önümçiligini özüne çekýär we öwrenýär.

  Bedhli krowat keseligine götermek, arka bukulmak, aýak wyklýuçatel dolandyryşy bilen öňe we yza egilmek, ulanmak aňsat we çeýe.

  Kuwwat ulgamy import edilýän çyzykly hereketlendirijini, pes ses, durnukly öndürijilik, owadan görnüş, arassalamak aňsat.

 • KSC hydraulic gynecological operating table

  KSC gidrawlik ginekologiki iş stoly

  Bu önüm bölekleýin çaga dogurmak we ginekologiki amallar üçin ulanylýar, düşek gidrawliki götermegi kabul edýär, Her dürli hereketleri kesgitlenen aralykda sazlap we gulplap bolýar, işlemek aňsat, aýak plastinkasy aýrylyp bilner.Owadan görnüşi we arassalanmagy aňsat

 • KDC-Y Electric Gynecological operating table (improved)

  KDC-Y Elektrik ginekologiki iş stoly (gowulaşdy)

  Operasiýa tablisasy enelik, ginekologiki barlag we lukmançylyk bölümleriniň ginekologiýa we urologiýa bölümlerinde işlemek üçin zerur önümdir.

  Ginekologiýa we akuşerçilik elektrik operasiýa stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan, owadan görnüşi, arassalanmagy aňsat, dezinfeksiýa, teleskopik poslamaýan polat kanalizasiýa basseýni bilen enjamlaşdyrylan, eltilende amniotik suwuklygyň çişmeginiň öňüni alyp biler we ulanmak amatly, hassahana akuşerçilik we ginekologiýa we urologiýa bölümi, önümleriň ilkinji görnüşi.

 • KDC-Y electric Gynecological operating table (pull-out type)

  KDC-Y elektrik ginekologiki iş stoly (çykaryş görnüşi)

  Operasiýa tablisasyny ulanmak aňsat, çeýe, pes ses, durnukly öndürijilik, lukmançylyk işgärleriniň işini ýeňilleşdirmek üçin düşek el gözegçiligini ýa-da aýak boşlugyny dolandyrmak operasiýa stolunyň hereketini kabul edýär.

  Akuşerçilik we ginekologiýa elektrik iş stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan, owadan görnüşi, arassalanmagy aňsat, dezinfeksiýa etmek, teleskopik poslamaýan polat kanalizasiýa basseýni bilen enjamlaşdyrylan amatly ammar, amniotik suwuklygyň çişmeginiň öňüni alyp biler, we ulanmak üçin amatly, köpükli galypdan ýasalan düşek.

123Indiki>>> Sahypa 1/3