Factory Price PPGI Steel Roofing Sheet

önüm

Zawodyň bahasy PPGI Polat üçek listi

HENGZE gyzgyn satuwyň esasy hili PPGI gasynlanan metal üçek örtügi, islendik reňk bilen reňkli örtükli polat örtügi kabul edýär we togalanmak arkaly dürli tolkun görnüşlerine sowuk görnüşde basylýar we substrata görä görnüşler aşakdakylar: HENGZE 2018-nji ýylyň gyzgyn satuwy PPGI polat üçek örtügi we 55% alýumin reňkli örtükli alýumin-sink gasynlanan polat list.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Senagat we raýat binalary, ammarlar, ýörite binalar, üçekler, diwarlar we uly polatdan ýasalan jaýlaryň içerki we daşarky diwar bezegi üçin amatlydyr.Lighteňil agramy, ýokary güýji, baý reňki, amatly we çalt gurluşygy, ýer titremesine garşylygy, ýangynyň öňüni almak, ýagyşdan goraýan we uzak ömri bar.Uzyn, tehniki hyzmat etmeýän we häzirki wagtda Hytaýda ýeňil polat gurluşygynyň giňden ulanylmagy bilen, reňkli örtülen gasynlanan tagtanyň örtügi dürli reňklere eýe bolup biler, içerki gurluşyk bazary hem reňkli örtükli poladyň köpelmegini talap edýär.

“Prime Quality PPGI” gasynlanan üçek örtügi ýokary örtükli ýelmeşmegi, süýşmegi we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli organiki reňk örtügini galvanizli ýa-da galvanizli sink bilen birleşdirýär.Islendik reňk bilen PPGI gasynlanan üçek örtüginiň roly esasan gorag täsirinde we bezeg täsirinde öz beýanyny tapýar.Gorag: metal plastinkany posdan we poslama garşy goraň we uzak ömür sürüň.Bezeg täsiri: dürli reňkler we dürli ýalpyldawuklar reňkli polat plastinkany baý we owadan edýär.Reňk örtüginiň reňki, mämişi, süýt sary, çuň asman gök, deňiz gök, gülgüne, kerpiç gyzyl, pil süňkü, farfor gök we şuňa meňzeşler ýaly ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda köp görnüşlere bölünip bilner.

Önüminiň ulanylyşy esasan öz içine alýar

Islendik reňk bilen PPGI gasynlanan üçek sahypasy ýeňil, owadan we poslama garşy öndürijiligi üpjün edýär we gönüden-göni işlenip bilner.Gurluşyk, gämi gurluşygy, ulag öndürmek, mebel senagaty, elektrik senagaty we ş.m. üpjün edýär Çig malyň täze görnüşi polady polat bilen çalyşmakda, netijeli gurluşykda, energiýany tygşytlamakda we hapalanmagyň öňüni almakda gowy rol oýnady.Laklanan polat plastinka substratyň islendik reňki bilen PPGI gasynlanan üçek kagyzy hökmünde ulanylýar.Sink goragyndan başga-da, sink gatlagynyň üstündäki organiki örtük polat listiň poslamazlygy üçin örtük bolup hyzmat edýär we galvanizli polatdan has uzak ömri bar.Polat plastinanyň hyzmat ediş möhleti galvanizli polatdan 50% uzyn.Şeýle-de bolsa, dürli sebitlerde we ulanylyşyň dürli böleklerinde birmeňzeş galvanizasiýa mukdaryny ulanmak, şol bir örtük, boýalan gasynlanan polatdan ýasalan örtük galyňlygy, hyzmat ediş möhleti başgaça bolar.Mysal üçin, senagat sebitlerinde ýa-da kenarýaka sebitlerinde kükürt dioksid gazynyň ýa-da duzuň howadaky täsiri sebäpli poslama tizlenýär we hyzmat ediş möhleti täsir edýär.Rainagyş möwsüminde örtük uzak wagtlap ýagyş bilen çyglanýar ýa-da has çalt zaýalanýar we gije bilen gündiziň arasyndaky temperatura tapawudy gaty ýokary we kondensasiýa emele gelen böleklerde hyzmat ömri azalýar.Boýalan gasynlanan polatdan ýasalan bina ýa-da zawodyň ömri uzak.Dizaýn edilende, üçegiň meýli has uly bolsa, tozan ýaly hapalary ýygnamak ähtimallygy az we hyzmat ediş möhleti uzak bolar.Şol bir wagtyň özünde, tejribe islendik reňk bilen PPGI gasynlanan üçek örtügi bilen deňeşdirilende, reňkli alýumin-sink gasynlanan polat listiň aşakdaky artykmaçlyklarynyň bardygyny görkezýär:
1) pressokarky palta, metbugat emele getiriş prosesinde has gowy ýelmeşýär.
2) Bükülende, üstki paltanyň ýarylmagy mümkinçiligi azalýar we şeýlelik bilen örtügiň poslaýjy serişdeleri bilen göni aragatnaşygyny azaldar.
3) paltanyň zaýalanan ýerinde has gowy gorag üpjün ediň.

amaly

Gurluşyk pudagynda islendik reňkli PPGI gasynlanan üçek listi giňden ulanyldy.Esasy programmalar: gurluşyk pudagy (açyk meýdanda): zawod binalary, oba hojalygy ammarlary, gasynlanan üçekler, diwarlar, gazetler, sowuk ammar we ş.m .;gurluşyk pudagy (ýapyk): gapylar, jaýlar Lighteňil polat gurluşy, ekran, potolok we ş.m. Köp sanly gurluşykçy köp sanly söwda merkezlerinde we önümçilik desgalarynda seredip boljak reňkli gasynlanan örtükleri ulanmak arkaly öz abraýyny artdyrdy, myhmanhanalar, kurortlar, ferma binalary, ofis binalary we sport desgalary.Islendik reňkli önümler bilen PPGI gasynlanan üçek sahypasyna köp sanly programma.Gurluşykçylar işini çalt we aňsatlaşdyrmak üçin boýalan gasynlanan polatdan ýasalýarlar.Boýalan gasynlanan polat polat, ýitmeginiň, howa çalmagynyň öňüni almagyň artykmaçlyklary sebäpli agaç we beýleki materiallar üçin özüne çekiji çalyşma.Gurluşyk hyzmatlaryny iň az derejede saklaýarlar.Şol bir wagtyň özünde dürli reňkler, ýerüsti gurluşlar we örtükler ony örän çeýe we islege bagly edýär.Häzirki wagtda binagärler we gurluşyk işgärleri köp sanly reňklenen panellerden dogry diwar önümlerini saýlap bilerler: diwar örtükleri, ýaşaýyş jaýlary we eňňit üçekleri.Bu önümleriň dürli daşky gurşaw howa şertleri bilen üýtgäp biljekdigini bilýärler.Tomusyň yssysyndan gar we buz ýaly reňklenen gasynlanan polatdan ýasalan kagyzy görüp bilersiňiz.Mysal üçin, poliester örtükleri ýokary solma we pulwerizasiýa garşy talaplar üçin amatlydyr;plastisol ýaly galyň örtük önümleri agyr howa şertlerinde ulanylyp bilner;Reňkleriň dowamlylygy we ýalpyldawuklygy üçin florokarbon örtükleri Talaplary ýokary derejede saklaň.Şeýle hem çeýe we egilme garşy örtük önümini ýa-da aşgazana garşylygy we howa çydamlylygy bolan çydamly örtük saýlamaly.Şeýle hem önümlerimiz siziň islegleriňizi doly kanagatlandyryp biler ýaly dizaýny we önümçiligi zerurlyklaryňyza görä şahsylaşdyryp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.