Medical bed

önüm

 • Stainless steel bedside medical flat bed

  Poslamaýan polatdan ýasalan lukmançylyk ýassygy

  Aýratynlygy: 2130 * 900 * 500 mm

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstü zolakly sowuk rulonly polatdan egilýär we basylýar, owadan we arassalamak aňsat

  Poslamaýan polatdan ýasalan tagtalar.

  Iň ýokary iş ýüki 200 kg çenli bolan berk gurluşyk.

  Krowatyň aýagynda güneşli tekje bilen enjamlaşdyrylan.

  Ansat gurnama.

  Easyeňil arassalamak.

  Gaplamak: Kartonda gaplanan

 • High Quality ABS Bedside Medical Flat Bed

  Qualityokary hilli ABS düşekli lukmançylyk tekiz düşegi

  Aýratynlygy: 2130 * 900 * 500 mm

  Doly ýasalan sowuk polat uky platformasy, polat turbadan ýasalan düşek çarçuwasy, Öň bejerilen we epoksi poroşok bilen örtülen

  Epoksi poroşok bilen örtülen polat turbadan ýasalan kelle we aýak çarçuwasy

  Iki tormozly dört Ф125mm kastor

 • ABS Bedside Double-crank bed -I

  ABS ýatylýan ýer Iki gatly krowat -I

  Aýratynlygy: 2130 * 960 * 500 mm

  Keselhana hassahanasynyň düşek funksiýasy

  El bilen ýasalan hassahananyň düşegi, arka we dyzlary ýokaryk we aşak sazlamagy hödürleýän gül düşegi.Aşakdakylary sazlamak funksiýasy üçin hassahananyň aýak tagtasynda iki sany el tutawajy barlygy sebäpli, hassahananyň düşegini 2 krank bilen nädip işletmelidigini aňsatlaşdyrýar.

  Yzky götermek

  dyz epmek

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstüni arassalamak aňsat sowuk togalanan polatdan ýasalýar

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

 • Bedside Double-crank nursing bed

  Krowat Iki gatly şepagat uýasy

  Aýratynlygy: 2130 * 1020 * 500 mm

  Bu 2 kranly hassahana düşegi, arka we dyzlaryň ýokary we aşak işlemegini üpjün edýän el bilen krank ulgamy.Keselhananyň el bilen ýasalan krowatynyň üstünde garaşsyz kastor gulplama ulgamy bar.Şepagat uýasy kastor tormoz paneliniň haýsydyr birine bassa, ähli lukmançylyk hassalarynyň düşegi hereketsiz bolar.

  Doly elektrik hassahanasynyň düşegi bilen deňeşdirilende arzan lukmançylyk düşeginiň bir görnüşi bolany üçin, maliýe býudjetini tygşytlamak maksady bilen lukmançylyk hassalarynyň düşegini öýde ulanmak üçin ulanyp bolýar.

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstüni arassalamak aňsat sowuk togalanan polatdan ýasalýar

  Gorag üçin ABS goşa gapdal relsler ulanylýar (howa pru springina dolandyryş ulgamy bilen)

  Tigir 125 lýuks sessiz tigir kabul edýär (merkezi tormoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylan)

 • ABS Bedside orthopedic traction bed

  ABS ýatak ortopediki çekiş düşegi

  ABS ýatylýan ortopediki çekiş düşegi:

  Aýratynlygy: 2130 * 900 * 2100 mm

  poslamaýan polatdan ýasalan ortopediki çekiş düşegi:

  Aýratynlygy: 2130 * 900 * 2100 mm

 • Stainless steel bedside single-crank bed from China

  Hytaýdan poslamaýan polatdan ýasalan bir gatly krowat

  Aýratynlygy: 2130 * 900 * 500 mm

  Pleönekeý gurluş, tekiz ýüz, çydamly.

  Ygtybarly iş ýük: 180 kg

  Agramy ýeňilleşdirilen, hereket etmek aňsat we ýokary çykdajyly.

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

 • Hot sell Bedside single-crank bed-I

  Bedatylýan düşekli gyzgyn krowat-I

  Aýratynlygy: 2130 * 960 * 500 mm

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstü zolakly sowuk rulonly polatdan egilýär we basylýar, owadan we arassalamak aňsat

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

  Funksiýa: 0-75 ° ± 5 ° arka sazlamak

  125 lýuks sessiz tormoz tigirli tigirler

 • ABS Bedside Three-crank nursing bed (High grade I)

  ABS ýatagy Üç kranly şepagat uýasy (I synp)

  Aýratynlygy: 2130 * 1020 * 500-720 - mm

  Üç sany kranly hassahana düşegi, ýokary we aşak integral beýikligiň funksiýasyny durmuşa geçirmek üçin goşmaça bir el bilen krank mehanizminiň aýlaw okuna mätäç.Üç sany hassahana düşegi, hassahanada düşek satyn almak üçin iň köp ulanylýan sanawdyr.Keselhana düşekleriniň 3 kran bahasy bolsa-da, satyn alyş tölegleri 2 krank hassahanasynyň düşeginden has ýokary bolar.Esasanam, markaly hassahananyň düşek öndürijilerinden tender teklip edýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, üçünji krank beýikligi sazlamagyň ýerine düşek trendelenburg ýa-da tersine trendelenburg işlemek üçin hem döredilip bilner.

 • ABS Bedside Three-crank nursing bed (common type)

  ABS ýatagy Üç kranly şepagat uýasy (umumy görnüş)

  Aýratynlygy: 2130 * 920 * 500-720 - mm

  Bedatak aýak paneliniň ýanynda çarçuwanyň aşagynda 3 sany kran bar, artikulirlenen düşegiň üstü kranky aýlap, guş ýa-da ýarym guş pozisiýasyna eýe bolar.

  Adatça, bir krank arka bölümi 0 ~ 75 dereje, ikinji krank aýak bölümini 0 ~ 40 dereje süýşürmek, üçünji krank bolsa düşegiň beýikligini dürli belentliklere geçirmekdir.

  Tigirlerde 125 lýuks sessiz tormoz tigirleri ulanylýar

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

 • ABS Bedside Three-crank nursing bed (Mid-range II)

  ABS ýatagy Üç kranly şepagat uýasy (Orta aralyk II)

  Aýratynlygy: 2130 * 960 * 500-720 - mm

  Ilki bilen, 3 sany krank hassahanasy el bilen düşek bolup, hassanyň rahatlygy ýa-da kliniki zerurlygy üçin dürli pozisiýalary almak üçin krowatyň hereketini herekete getirýär.

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstüni arassalamak aňsat sowuk togalanan polatdan ýasalýar

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

  Funksiýa: arka düzediş 0-75 ° ± 5 ° aýak sazlamak 0-45 ° ± 5 ° umumy göteriş 500-720mm

  Tigirler gönüden-göni 125 lýuks sessiz tormoz tigirlerini ulanýarlar

  Spaceeri tygşytlamak we ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin ABS nemlendirilen buklama tablisasy kabul edilýär

 • Anti-baterial stainless steel massage table

  Bateriýa garşy poslamaýan polatdan massa table stoly

  Aýratynlygy: 1900 x600x650mm

  Ameangyn öçüriji, sary garşylykly çydamlylyk, egilmek garşylygy, 100,000 gezek könelişme garşylygy. Prosess epoksi reňklemek, ASTM materiallara garşy synag, boýagynyň galyňlygy 0,12mm, ýagtylygy 60 °, boýag 50kg täsirine garşy durup biler

  Owassyk bilen

  Gözellik salony, massaage, tatuirovka, spa, stomatologiýa klinikasy, saglyk bejergisi üçin amatly
  massa and we saglyk üçin amatly we ýyly ýakymly lezzet.

  Gözelligi, massaagey we massa therap bejergisini birleşdirip biler.

  Krowat doly we güýçli, daşky görnüşi ýönekeý, asuda we sahy.Güýçli kebşirleme, ajaýyp ussatlyk, güýçli we çydamly getiriň.

  Turba diwary: Massa bed düşegini has durnukly etmek üçin has galyň turba diwaryny berkidiň.

  Döş: has galyň düşek, ýokary dykyzlykly gubka, ýykylmaz ýa-da deformasiýa bolmaz.

 • ABS bedside table with thick panel

  Galyň panelli ABS ýatylýan stol

  Galyň panelli ABS ýatylýan stol:

  Aýratynlygy: 470 x480x750mm

  poslamaýan polatdan ýasalan gijeki çal reňk:

  Aýratynlygy: 460 x400x750mm