PPGI Steel Coils with Vaious Colors and Zinc Layer

önüm

Gaty reňkli we sink gatlagy bolan PPGI polat rulonlary

PPGI Polat önümçiligi gyzgyn çümdürilen galvanizli listden ýa-da galvalumly plastinkadan we ş.m. ýasalýar. Surfaceerüsti öňünden taýýarlanylandan soň (himiki zaýalanmak we himiki öwrülişik bejergisi) üstünde bir ýa-da birnäçe gatlak organiki örtük ulanylýar, soňra bişirilýär we gaty bolýar.Mundan başga-da, dürli reňkli boýag polatdan ýasalan dürli rulon barlygy sebäpli, ähli RAL reňk kody bilen gysgaldylan öňünden reňklenen galvanizli polat rulon.

PPGI polat önümçiliginde esasy material hökmünde gyzgyn galvanizli polat zolagy ulanyp, reňkli örtükli polat zolak.Sink gatlagynyň üstündäki organiki örtük, posdan goramagy we goramagy üpjün edýär we hyzmat ediş möhleti galvanizli polatdan 1,5 esse uzyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ALhli RAL reňk kody bilen taýýarlanan galvanizli polat rulon, örtük materialy (mysal üçin boýag, film…) rulon örtügi bilen ulanylýan metaldyr.Metal substrata ulanylanda örtük materialy (suwuk, pasta ýa-da poroşok görnüşinde) goraýjy, bezeg we / ýa-da başga aýratyn häsiýetlere eýe bolan film döredýär.
40 ýylda Europeanewropada reňklenen metal önümçiligi 18 esse köpeldi.

Metal

Metall substraty saýlamak, ulanylýan örtülen önümden talap edilýän ölçegli, mehaniki we poslama garşylyk häsiýetleri bilen kesgitlenýär.Organiki taýdan örtülen iň köp ýaýran metal substratlar:
★ Sowuk azaldylýan polat substratdan ybarat gyzgyn dip galvanizli polat (HDG), esasy polatda güýçlendirilen poslama häsiýetlerini bermek üçin sink gatlagy gyzgyn suwa batyrylýar.
Gal Galvanizli ýumşak polat (GMS) basgançak, turba we ş.m. balustrad we tutawaç hökmünde ulanylyp bilner.
★ Beýleki sink esasly erginler polat bilen örtülendir we dürli häsiýetleri berip, rulon örtügi üçin substrat hökmünde ulanylýar.Aýratyn şertlerde poslama garşylygy gowulaşdyrýarlar.
★ Elektro-galvanizli (EG) örtülen polat sowuk azalýan substratdan durýar, üstünde sink gatlagy elektrolitiki proses bilen örtülýär.
Any Sink örtüksiz sowuk azalýan polat (CR)
Al Alýumin erginleri
Other Beýleki köp substratlar organiki taýdan örtülendir: sink / demir, poslamaýan polat, galaýy, bürünç, sink we mis.

Örtükler

Dürli çydamlylygy we öndürijiligi üpjün etmek ýa-da dürli estetiki talaplary kanagatlandyrmak üçin işlenip taýýarlanan metaldan ýasalan organiki örtükleriň giň topary ulanylýar.Iň köp ulanylýan örtükler suwuk boýaglara esaslanýar, ýöne filmler (laminatlar hem diýilýär) we poroşok örtükleri az mukdarda ulanylýar.Bular suwuk boýaglar (mysal üçin primerler, pellehanalar, poliesterler, plastizollar, poliuretanlar, poliwiniliden ftoridler (PVDF), epoksi), poroşok örtükler we laminat filmler.
Suwuk boýaglar öňünden reňklenen metal üçin ulanylýan örtükleriň 90% -den gowragyny emele getirýär.Filmler köplenç gaty ýokary estetiki hil zerur ýerlerde ulanylýar.Filmiň galyňlygy, reňkleri we gutarnykly üýtgemeleri (tekiz, gurluşly ýa-da çap edilen) bolup biler.Poroşok örtükleri substratyň üstünde üznüksiz film döretmek üçin eredilip bilinýän "gaty boýag" hökmünde häsiýetlendirilip bilner.Örtügiň her görnüşiniň galyňlygy, ýalpyldawuklygy, gatylygy, çeýeligi, agyr howa şertlerinde çydamlylygy ýa-da himiki hüjüme garşylygy bolsun, aýratyn aýratynlyklary bar.Iň amatly ulgamy saýlamak, ulanylyşyna we garaşylýan öndürijiligine esaslanmalydyr.

Tingiwopis kategoriýasy Haryt Kod
Poliester PE
-Okary çydamly poliester HDP
Silikon üýtgedilen ftorid SMP
Poliwiniliden PVDF
Easyeňil arassalamak
Tingiwopis gurluşy Sideokarky tarapy: 20 + 5 mikron
Aşak tarapy: 5 ~ 7 mikron
Reňk ulgamy RAL reňk ulgamyna ýa-da alyjynyň reňk nusgasyna görä öndüriň.
 

 

Tingiwopis gurluşy

Topokarky ýer Aşakdaky ýer
Esasy örtük Örtük ýok 1/0
Esasy örtük Esasy örtük 1/1
Astar örtük + Jemleýji örtük Örtük ýok 2/0
Astar örtük + Jemleýji örtük Esasy örtük ýa-da ýekeje arka örtük 2/1
Astar örtük + Jemleýji örtük Esasy örtük + Yzky örtügi tamamlaň 2/2

Üstünlikleri

Quality Hil kepilligi we kepilnama bilen.
Technology Tehnologiýa güýji we güýçli.
Delivery Iň gysga möhlet.
★ Hakyky tanamak hyzmaty we çyn ýürekden ideg hyzmatlary.

Arza

★ Binalar we desgalar: üçek, potoloklar, çukurlar, şemal çyzyklary, ýapyk bezegler, penjire çarçuwalary we ş.m.
★ Elektrik enjamlary: kompýuter gabyklary, kir ýuwýan maşynlar, sowadyjylar, suwsuzlandyryjylar, wideo ýazgylar, suw gyzdyryjylar we ş.m.
★ Oba hojalygynyň enjamlary: çukurlar, iýmitlendiriş gurallary, oba hojalygynyň guradyjylary, suwaryş kanallary we ş.m.
★ Awtoulag bölekleri: awtobuslaryň we ýük awtoulaglarynyň yzky oturgyçlary, transport ulgamlary, nebit baklary we ş.m.

Paketimiz

Adaty eksport gaplamasy, 4 göz zolagy we polatdan 4 aýlaw zolagy, içki we daşarky gyralarynda galvanizli metal çybyk halkalar, galvanizli metal we suw geçirmeýän kagyz diwar gorag diski, galvanizli metal we suw geçirmeýän kagyz, aýlawly galvanizli metal ölçeg galyňlygy üçin gorag. galvanizli gasynlanan polat rulon


  • Öňki:
  • Indiki: