Hot-Dip Zinc-Aluminum-Magnesium Steel

Habarlar

Sink-alýumin-magniý polat

Her ýyl Kamerundan, Kongo we Afrikanyň beýleki ýerlerinden, şeýle hem Çili we Perudan Günorta Amerikaly müşderiler, şeýle hem Bangladeş, Taýland we beýleki ýurtlardan Aziýa müşderileri köp bolýar.Has ýakyn hyzmatlar bermek üçin zawodymyza gelýän müşderiler üçin “Filmiň galyňlygyny ölçemek guralyny” hödürleýäris, önümiň hilini wagtynda barlap bilerler we öz ýurtlaryndaky müşderilerine goldaw berip bilerler.

“ZINCALUME polat” ýa-da “ZAM” diýlip atlandyrylýan gyzgyn sink sink-alýumin-magniý polat täze gurluşyk önümidir, häzirki ZINCALUME polat bilen deňeşdirilende daşky gurşawa täsirini ep-esli azaldar.
Sink-alýumin-magniý polat, gyzgyn poslama çydamly, sink-alýumin-magniý garyndysy bilen örtülen polatdan ýasalan önümdir.Bu ajaýyp önüm iň agyr şertlerde has uzak dowam edýär, pos poslamagyndan goraýar we az hyzmat etmek arkaly çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.
Sink-alýumin-magniý polat beýleki adaty metal örtüklere alternatiw taýdan öz-özüni bejermek, ekologiýa taýdan arassa?
Geçirilen gözleg, daşky gurşawa ýetirýän täsirleriň azalmagy Hot-dip sink-alýumin-magniý polat polat bilen örtülen metallaryň azalmagy bilen baglanyşyklydyr we uzak ömri bilen baglanyşyklydyr. , “Hot-dip sink-alýumin-magniý polat? polat?” gözleginde, AM125 alýumin-sink-magniý örtüginde ulanylýan metal serişdeleriniň mukdarynyň azalmagy, adaty AZ150 aluminium bilen deňeşdirilende aýak yzynyň azalmagyna kömek edýär. sink örtügi.

Gyzgyn-sink sink-alýumin-magniý poladyň esasy aýratynlyklary

1. Beýleki örtükli önümlere garanyňda has uzak hyzmat möhleti
2. Kesilen posdan goramak - gyzgyn sink-alýumin-magniý poladyň tapawutly aýratynlygy
3.Tinner örtügi has goragly - ekologiýa taýdan arassa
4. Agyr şertlerde ajaýyp - esasanam kenarýaka we oba hojalygy
5.Galvanizasiýa üçin post-bat (partiýa) zerurlygyny aradan aýyrýar
6. Örtük aýratynlyklary sebäpli has ýokary formallyk
7. Uzak hyzmat ediş möhleti we tygşytlylygy azaltmak arkaly tygşytlamak
8. Örän örtülen galvanizli we gymmat poslamaýan poladyň arasyndaky önüm boşlugyny köpri edýär

Hengze polat elmydama müşderileri bilen bolar we her dostuňyza iň gowy goldaw berer.

Hytaýa hoş geldiňiz! Hengze Polat-a hoş geldiňiz!

News

Iş wagty: 13-2021-nji dekabry