Galvalumed Steel Roofing Sheet

önüm

Galwal polat üçek örtügi

Galvalum polat üçek örtügi, 5600 kg / sm dartyş güýji bolan ASTM A792 GRADE 80 ýa-da AS1397 G550 synpyna laýyk gelýän polat list substraty bolan iki taraplaýyn gyzgyn galvanizli polat list.Metal örtük 55% alýumin, 43,5% (ýa-da 43,6%) sink we 1,5% (ýa-da 1,4%) kremniden durýar.Alýuminiň uzak möhletli poslama garşylygy we ýylylyga garşylygy bar;sink kesiş gyrasyny we dyrnak boşlugyny goraýar;az mukdarda kremniý alýumin-sink ergininiň himiki taýdan täsir etmeginiň bölekleriň emele gelmegine we ergin örtüginiň birmeňzeş bolmagyna täsir edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Galvalumly polat üçek örtüginiň poslama garşylygy galvanizli polatdan 3-5 esse köpdür.Poslama näçe çynlakaý bolsa, şonça-da uly tapawut bar.Galvanizli gasynlanan tagta ulanylsa, Z275-den pes bolmaly däldir.Hyzmat möhleti AZ150-den has pes, şonuň üçin Awstraliýa Beýleki ýurtlarda galvanizli polat üçek (diwar) hökmünde ulanylsa, Z450 ulanylmalydygy aýdyň görkezilýär.AZ150, Z275-den takmynan 10-20% gymmat, ýöne poslama garşylygy 3-5 esse ýokary.Galvalumly polat üçek örtüginiň ajaýyp öndürijiligine we bahasyna degişlidigini görmek bolýar.Galvalumly polat üçek örtüginiň poslama garşylygy boýunça daşary ýurtlarda köp sanly synag synaglary geçirildi.Gözleg maglumatlary, Galvalumed polat üçek örtüginiň dürli gurşawda, esasanam kenarýaka sebitleriniň howa şertlerinde galvanizli gasynlanan tagtadan has gowy poslama garşylygy görkezýär.Galvanizli gatlagyň özboluşly dendrit gurluşy, poslama garşylygy gowulandyrmagyň esasy sebäbi.Alýumin-sink bilen örtülen gatlak atmosfera täsir edende, interdendrit torundaky sink baý sebit ilki bilen poslanýar we okislenme önümi dendritleriň arasynda ýerleşýär we şeýlelik bilen poslama derejesini peseldýär. Esasanam Galvalumed Polat ýokary temperaturanyň okislenmegine çydamlydyr we 315 gradus Selsiýada ýokary temperatura gurşawynda üznüksiz ulanylanda hiç hili reňklenmez ýa-da deformasiýa bolmaz.

Haryt amaly

Galwal polat üçek örtügi iň oňat gurluşyk materialydyr.Täze ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallarynyň esasy güýjüne öwrüldi.Täzeleniş bolsun ýa-da täze gurluşyk bolsun, adaty ýa-da awangard dizaýny bolsun, binanyň daşky görnüşiniň estetiki görnüşine we amaly ýerine ýetirip biler.Galvalum polat üçek örtügi daşky gurşawy hapalamaýan ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialydyr.Şeýle hem 100% gaýtadan ulanylyp bilner.Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialy, bu sinkiň gaýtadan işlenişini we mehaniki aýratynlyklaryny ep-esli gowulandyrýar we hili hem has gowudyr.Galvalum polat üçek örtüginiň daşky görnüşi öňünden passiwdir we ähli gurluşyk materiallary bilen bilelikde ýaşaýan dürli äheňde çal reňkde bolýar.Onuň çig mal ömri 80-100 ýyla ýetip biler, bu bolsa adamlara binanyň daşky görnüşine ynam we dünýägaraýyş berýär.Soňky ýyllarda Amerikada, Awstraliýada we Aziýada galvanizli polat listleri hususy öýlerden howa menzilleri, opera teatrlary, ýygnak merkezleri, stadionlar we muzeýler ýaly jemgyýetçilik binalaryna çenli görmek bolýar.

Galvalum polat üçek örtügi daşary ýurt gurluşyklarynda giňden ulanylýar we Hytaýda ulanylmagy henizem meşhur däl.Şeýle-de bolsa, Hytaýyň ykdysadyýetiniň çalt ösmegi bilen tutuş ýurt boýunça iri jemgyýetçilik desgalary: ajaýyp binalar, gurultaý merkezleri, uly teatrlar, stadionlar, muzeýler, medeni merkezler we howa menzilleri ýaly köpçülikleýin gurluşyk taslamalary giňden işlenip düzüldi we guruldy.Geljekdäki “Galvalumed Polat Dam örtüginiň” Hytaýyň gurluşyk meýdançasynda ulanylmagy çalt meşhur bolar we gaty gowy öser.

Haryt aýratynlyklary

Galwal polat üçek örtüginiň esasy aýratynlyklary 0,13-0.5MM * 600-1250MM aralygyndaky T-gasynlanan Bend AZ150 bilen Galvalumly polat örtük listi, esasy kafel görnüşi T görnüşli gasynlanan GL polat list, tolkun görnüşli gasynlanan GL polat list we ş.m. üstünde.Sink gatlagy, “Galvalumed Polat Roofing AZ150” ýaly AZ bilen görkezilýär.

Önümiň artykmaçlygy

Dam örtügi we diwar gurluşyk materiallary hökmünde ulanylmagynyň sebäbi galvanizli polatdan ýasalan polotnoýlaryň aşakdaky artykmaçlyklaryna eýe bolmagydyr: Birinjiden, uzak wagtlap üýtgemedik materiallar.Gurluşyk materiallary binany uzak wagtlap goramagy başarmaly we estetiki taýdan ýakymlydygyny we onlarça ýyl bäri ulanylýan we hemişelik estetiki bolmagyny üpjün etmeli.Ikinjiden, öz-özüňi bejermek ukyby güýçlidir.Iki taraplaýyn öňünden passiw galvanizli gasynlanan tagta, ýöne ýörite emdirmek prosesi arkaly, tebigy howa öz-özüni bejerip bilse, daşamak, gurnamak ýa-da ulanmak üçin dürli reňkdäki çyzgylar we tegmiller bolup biler.Üçünjiden, saklamak aňsat.Çig sink ulanylanda ýerüsti oksid gorag gatlagyny emele getirmek üçin okislenip bilner.Şonuň üçin “Galvalumed Polat Dam örtügi” UV-e çydamly, temperatura çydamly we ýangyjy tebigy material bolup, ömrüniň dowamynda ýörite tehniki hyzmat etmezden we arassalanmazdan.Galvanizli gasynlanan tagta, köp materiallar bilen gowy utgaşdyrylan kül reňkli açgözlügiň sebedi.Öz-özüni bejermek ukyby güýçlidir we oksid gatlagy diňe bir wagtyň geçmegi bilen gurluş jadysyny goşman, eýsem az çykdajyly artykmaçlyga hem eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.