Galvanized Steel Roofing Sheet

önüm

Galvanizli polat üçek listi

Tolkun görnüşi bilen galvanizli gasynlanan polat list üçin hytaý GI üçek önümçiligi

list, tolkun şekilli basylan listlere togalanýan we sowuk görnüşli galvanizli kagyzy aňladýar.Tolkun görnüşi bilen galvanizli gasynlanan polat list, esasanam Afrika bazary üçin giň ýaýran plitka görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sink örtügi poslamagy goramagyň tygşytly we täsirli usulydyr we bu prosesde dünýädäki sink önümçiliginiň ýarysy ulanylýar.Galvanizli gasynlanan polat örtük, ýangyna garşy, poslama garşy, howa çydamlylygy, berklik, ýeňillik, owadanlyk we daşky gurşawy goramak ýaly artykmaç tehnologiýalardan ýasalýar.Önümiň hili azyndan 20 ýyl kepillendirilýär.
Galvanizli gasynlanan polatdan ýasalan ýeňil agram, ýokary güýç, seýsmiki öndürijilik, çalt gurluşyk we owadan görnüş ýaly artykmaçlyklar bar.Esasan konwertiň gurluşy, pol plitasy we beýleki gurluşlar üçin ulanylýan oňat gurluşyk materialy we komponentidir.Dürli funksional talaplara görä, galvanizli gasynlanan polatdan ýasalan tolkun görnüşine, trapezoid ýa-da şuňa meňzeş görnüşde basylyp bilner.Amatly gurnama, ortaça baha we gowy poslama garşylygy sebäpli ýurt boýunça gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

Galvanizli gasynlanan polat örtük örtüginiň ajaýyp elektrohimiki goraglylygy sebäpli.Galvanizli gasynlanan polatdan ýasalan polotnoý, esasy material üçin anod ýaly hereket edýän sink materialy bilen deň paýlanýar, ýagny sink materialynyň alternatiw poslamagy esasy materialyň ulanylmagyny goraýar.Örtük galyň we dykyz, örtük polat substrat bilen berk baglanyşyk güýjüne, oňat çydamlylyga, ýokary galvanizleýiş ukybyna, uzak hyzmat ediş möhletine, ulanylanda tehniki hyzmat etmez, ýönekeý iş, polat görnüşine güýçli uýgunlaşma we ýokary öndürijilik.Galvanizli gatlak beýleki gorag örtükleri bilen ykdysady taýdan bäsdeşlik edýär.Polat howada we suwda poslamaga ýykgyn edýär, atmosferadaky sinkiň poslama derejesi atmosferadaky poladyň poslama derejesiniň diňe 1/15 bölegidir.Galvanizli gasynlanan polat polat poslama garşy goramak üçin dykyz galvanizli gatlak bilen polat plastinkany goraýar.Gurak howada sink aňsatlyk bilen üýtgemeýär we çygly howada içki sink poslama garşy goraýan esasy sink karbonatynyň gaty dykyz filmini emele getirip biler.Galvanizli gasynlanan polat listiň esasy talaplary üçin polat listiň üstünde galvanizasiýa bolmaly däl, sink gatlagynyň gaçmagy, ýarylmagy we zaýalanmagy ýaly kemçilikler bolmaly däldir.Asyl tagtada delaminasiýa bolmaz;tagtanyň üstünde ak pos we sary pos ýaly kemçilikleriň bolmagyna ýol berilmeýär.Galvanizli gasynlanan polatdan ýasalan aşaky gatlaklaryň himiki düzümine bildirilýän talaplar milli standartlarda tapawutlanýar.Mysal üçin, Japanaponiýa muny talap etmeýär, ABŞ bolsa muny talap edýär.

Haryt aýratynlyklary

Galvanizleşdiriji mukdaryň standart bahasy: Galvanizirlemegiň mukdary, galvanizlenen listiň sink gatlagynyň galyňlygyny görkezmek üçin giňden ulanylýan täsirli usuldyr.Iki tarapda galvanizirlemegiň iki görnüşi bar (ýagny deň galyňlyk galvanizasiýa) we iki tarapynda galvanizasiýa görnüşi (ýagny, galyňlygy pes galvanizasiýa).Galvanizasiýa birligi g / m2.Sink gatlagynyň agram kody: Z100, Z200, Z275;galvanizli gasynlanan polat örtükli galvanizli gatlak agramy, Z100 ýaly polat plastinkanyň her kub metrine (g / m2) gram bilen aňladylýan polat plastinkanyň iki gapdalyndaky sinkiň umumy mukdaryny aňladýar, sinkiň mukdary 100g / m2-den az däl örtük gatlagy bilen tapawutlandyrmak mümkindir: mysal üçin Z12 iki taraplaýyn örtügiň umumy mukdaryny 120g / mm2 aňladýar. Galvanizlenen gatlagyň atmosferadaky gorag täsiri sink gatlagynyň agramyna proporsionaldyr. birlik meýdany.Sink gatlagynyň agramy zerur hyzmat möhletine, galyňlygyna we emele geliş talaplaryna laýyk gelmelidir.

Haryt aýratynlyklary

Galvanizleşdiriji mukdaryň standart bahasy: Galvanizirlemegiň mukdary, galvanizlenen listiň sink gatlagynyň galyňlygyny görkezmek üçin giňden ulanylýan täsirli usuldyr.Iki tarapda galvanizirlemegiň iki görnüşi bar (ýagny deň galyňlyk galvanizasiýa) we iki tarapynda galvanizasiýa görnüşi (ýagny, galyňlygy pes galvanizasiýa).Galvanizasiýa birligi g / m2.Sink gatlagynyň agram kody: Z100, Z200, Z275;galvanizli gasynlanan polat örtükli galvanizli gatlak agramy, Z100 ýaly polat plastinkanyň her kub metrine (g / m2) gram bilen aňladylýan polat plastinkanyň iki gapdalyndaky sinkiň umumy mukdaryny aňladýar, sinkiň mukdary 100g / m2-den az däl örtük gatlagy bilen tapawutlandyrmak mümkindir: mysal üçin Z12 iki taraplaýyn örtügiň umumy mukdaryny 120g / mm2 aňladýar. Galvanizlenen gatlagyň atmosferadaky gorag täsiri sink gatlagynyň agramyna proporsionaldyr. birlik meýdany.Sink gatlagynyň agramy zerur hyzmat möhletine, galyňlygyna we emele geliş talaplaryna laýyk gelmelidir.

Haryt aýratynlyklary

Galvanizli gasynlanan polat polatyň hil talaplaryndan çen tutsaň, onuň gözden geçirilmegi esasan iki tarapy öz içine alýar, biri daşky görnüşi, beýlekisi hil barlagy.Daş görnüşiň görnüşi gaplamany, ululygyny, agramyny, daşky görnüşini we ş.m .;hil barlagy galvanizleýji, mehaniki aýratynlyklary, himiki düzümi we ş.m.

Galvanizli gasynlanan polatdan ýasalan esasy ulanyş

1. Dürli üçek, diwar bezegi
2, içki we daşarky bezeg materiallary
3, raýat ýaşaýyş jaýynyň pol gurluşy
4, zawod binasy
5, sergi zaly, sport merkezi, elektrik bekedi, demir ýol menzili we beýleki köpçülikleýin binalar.

Galvanizli gasynlanan polat listiň hil aýratynlyklary esasan

1. Owadan görnüş, ýerlikli dizaýn, ygtybarly hil, aňsat gurnama we işlemek, ýokary amatlylyk, ykdysadyýet we bazar paýy.
2, gowy suw geçirmeýän täsir
3, giňden ulanylýar.

Hytaýyň üçek önümçiligi, poslama garşylygy, ajaýyp gaýtadan işlenmegi we emele gelmegi, önümçiligiň pesligi we owadan görnüşi sebäpli gurluşykda, bezegde, raýat binasynyň üçegi, üçek paneli we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Soňky ýyllarda Hytaýda GI üçek önümçiliginiň hiliniň kem-kemden gowulaşmagy bilen önümçiligiň mukdary ýylsaýyn artdy we eksportyň mukdary hem ýylsaýyn artdy.Daşary ýurtly müşderileriň ösüş depgini önümçiligiň göwrüminden has ýokarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.