Steel PPGI

önüm

 • Ral Color Coated Aluminum Coils

  Ral reňkli örtükli alýumin rulonlary

  Alýumin plastinka reňkli alýumin plastinka we organiki material örtüginiň artykmaçlygynyň iki görnüşi, ol alýumin ýagtylygynyň we berkliginiň utgaşmasydyr we aňsat gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary polimer organiki örtüginiň ýokary durnuklylygyna, ýokary temperatura çydamly, çydamly, poslama garşylyk we ş.m.

 • 304 316 430 Bright Annealed BA Stainless Steel Coil/strips

  304 316 430 ightagtylyk bilen örtülen BA poslamaýan polat rulon / zolaklar

  Önümiň beýany Önümiň ady 304 316 430 açyk dykyzlandyrylan BA poslamaýan polatdan ýasalan zolak / zolaklar Uzynlygy 3mm-2500mm ýa-da talap edilişine görä galyňlygy 0.03mm-300mm ýa-da standart AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, we ş.m. Tehnika Gyzgyn togalanan / sowuk togalanan ýerüsti bejermek 2B ýa-da müşderiniň islegine görä Galyň çydamlylyk ± 0.01mm material 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410 , 410S, 420, 430, ...
 • Tinplate/TMBP/Tin Mill Black Plate

  Tinplate / TMBP / Galaýy tegelek gara plastinka

  Galan örtükli inçe polatdan ýasalan polotno, ýa-da eredilen metala çümmek ýa-da elektrolitiki çöketlik bilen ulanylýar;gaplaňyň hemmesi diýen ýaly soňky prosesde öndürilýär.Bu amaldan ýasalan gap-gaç, esasan merkezi ýadro zolakly polatdan ybarat sendwiçdir.

 • Prefabricated Light Steel Villa

  Öňünden ýasalan ýeňil polat villa

  Önümiň düşündirişi identaşaýyş jaýy üçin ýeňil polatdan ýasalan Villa Prefab jaý gurluşy Lighteňil polatdan ýasalan diwar ulgamy: 140 / 89mm;Dam örtügi ulgamy: 70mm (Q550 Galvanizli) lighteňil ölçegli polat gurluşyk binasynyň GÖRNÜŞI Daşarky diwar 27mmPU EMBOSSED STEL PANEL + HOUSE WRAP + 12mmOSB Tagtasy + 150mm INSULATION GLASS WOOL + 12mm WATERPROOF GYPSUM BOLAN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 0,5 mm reňkli polat 9mm GYPSM tagtasy ...
 • Factory Price PPGI Steel Roofing Sheet

  Zawodyň bahasy PPGI Polat üçek listi

  HENGZE gyzgyn satuwyň esasy hili PPGI gasynlanan metal üçek örtügi, islendik reňk bilen reňkli örtükli polat örtügi kabul edýär we togalanmak arkaly dürli tolkun görnüşlerine sowuk görnüşde basylýar we substrata görä görnüşler aşakdakylar: HENGZE 2018-nji ýylyň gyzgyn satuwy PPGI polat üçek örtügi we 55% alýumin reňkli örtükli alýumin-sink gasynlanan polat list.

 • PPGI Steel Coils with Vaious Colors and Zinc Layer

  Gaty reňkli we sink gatlagy bolan PPGI polat rulonlary

  PPGI Polat önümçiligi gyzgyn çümdürilen galvanizli listden ýa-da galvalumly plastinkadan we ş.m. ýasalýar. Surfaceerüsti öňünden taýýarlanylandan soň (himiki zaýalanmak we himiki öwrülişik bejergisi), üstünde bir ýa-da birnäçe gatlak organiki örtük ulanylýar, soňra bişirilýär we gaty bolýar.Mundan başga-da, dürli reňkli boýag polatdan ýasalan dürli rulon barlygy sebäpli, ähli RAL reňk kody bilen gysgaldylan öňünden reňklenen galvanizli polat rulon.

  PPGI polat önümçiliginde esasy material hökmünde gyzgyn galvanizli polat zolagy ulanyp, reňkli örtükli polat zolak.Sink gatlagynyň üstündäki organiki örtük, posdan goramagy we goramagy üpjün edýär we hyzmat ediş möhleti galvanizli polatdan 1,5 esse uzyn.

 • Galvanized Steel Roofing Sheet

  Galvanizli polat üçek listi

  Tolkun görnüşi bilen galvanizli gasynlanan polat list üçin hytaý GI üçek önümçiligi

  list, tolkun şekilli basylan listlere togalanýan we sowuk görnüşli galvanizli kagyzy aňladýar.Tolkun görnüşi bilen galvanizli gasynlanan polat list, esasanam Afrika bazary üçin giň tomaşaçy bilen iň köp ýaýran kafel görnüşidir.

 • Big Spangle Galvanized Steel Coil 80g Zinc

  Uly spangle galvanizli polat rulon 80g sink

  Galvanizli polat rulon 30-275g / M2 sink örtügi, sink gatlagy bilen örtülen polat list.Sink örtügi, köplenç ulanylýan poslamagy goramagyň tygşytly we täsirli usulydyr.Bu prosesde dünýädäki sink önümçiliginiň ýarysyna golaýy ulanylýar.0,12-5.0MM * 600-1250MM Galvanizli polat polatyň üstüniň poslamazlygy we hyzmat möhletini uzaltmak üçin niýetlenendir.Polat listiň üstü metal sink gatlagy bilen örtülendir.Bu sink bilen örtülen polatdan ýasalan galvaniz diýilýär.Aýlawly tabak.Galvanizli önümler esasan gurluşyk, ýeňil senagat, awtoulag, oba hojalygy, maldarçylyk we balykçylyk we söwda pudaklarynda ulanylýar.Gurluşyk pudagy esasan poslama garşy senagat we raýat binasynyň üçek panellerini, üçek panjaralaryny we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar;ýeňil senagat ony öý enjamlary, raýat aýaklary, aşhana gap-gaçlary we ş.m. öndürmek üçin ulanýar we awtoulag pudagy esasan awtoulaglar üçin poslama garşy bölekleri öndürmek üçin ulanylýar we oba hojalygy, maldarçylyk we balykçylyk esasan azyk saklamak üçin ulanylýar. we daşamak, et we suw önümleri üçin doňdurylan gaýtadan işlemek gurallary we ş.m .;täjirçilik taýdan ulanmak esasan materiallary saklamak, daşamak we gaplamak üçin ulanylýar.

 • Galvalumed Steel Roofing Sheet

  Galwal polat üçek örtügi

  Galvalum polat üçek örtügi, 5600 kg / sm dartyş güýji bolan ASTM A792 GRADE 80 ýa-da AS1397 G550 synpyna laýyk gelýän polat list substraty bolan iki taraplaýyn gyzgyn galvanizli polat list.Metal örtük 55% alýumin, 43,5% (ýa-da 43,6%) sink we 1,5% (ýa-da 1,4%) kremniden ybarat.Alýuminiň uzak möhletli poslama garşylygy we ýylylyga garşylygy bar;sink kesiş gyrasyny we dyrnak boşlugyny goraýar;az mukdarda kremniý alýumin-sink ergininiň himiki taýdan täsir etmeginiň bölekleriň emele gelmegine we ergin örtüginiň birmeňzeş bolmagyna täsir edip biler.

 • Galvalumed Steel Coil Anti-finger Print

  Galwal polat rulon Barmaga garşy çap

  Galwaly plastinka 55% alýumin we 43,4% sink we agramy boýunça 1,6% kremniden durýar.Smoothüzü tekiz, tekiz burçlara mahsusdyr.Specialörite örtük gurluşy ajaýyp poslama garşylygy döredýär.Örtük bilen boýag plyonkasynyň arasynda gowy ýelmeşme, ýumşak material we gaty material bilen gowy gaýtadan işlemek ýerine möhür basmak, kesmek, kebşirlemek we ş.m. galvalumirlenen örtük prosesi galvanizli polatdan meňzeýär.Iki tarapda-da şol bir gurşawa sezewar edilende, 55% al ​​- zn garyndysy örtülen GL polatdan ýokary poslama garşylygy bar.55% al ​​- zn garyndysy bilen örtülen polat plastinka diňe bir poslama garşylygy däl, eýsem ajaýyp ýelmeşmesi we çeýeligi hem bar.